Saures Auto Shampoo - Ultra Sour

64,90€ Normalt pris 69,90€ Sofort Verfügbar
1-3 Werktage Lieferzeit [DE]
Storlek
Begränsat lager
Sichere Zahlung
Apple Pay
Google Pay
Klarna
Maestro
Mastercard
PayPal
SOFORT
Visa

Saures Auto Shampoo - Ultra Sour

Ultra-Sour är vårt avancerade sura bilschampo som är designat för att motverka kalk- och vattenfläckar samt mineralavlagringar på din lack!* Vi har speciellt utvecklat vårt sura bilschampo för att ge ditt fordon en felfri finish samtidigt som det minskar risk för fula kalk- och vattenfläckar vid torkning.

 • Kraftig skumbildning trots den sura formeln
 • Hög rengöringsprestanda
 • Reducering av kalk- och vattenfläckar
 • Mycket sparsam i konsumtion
 • Lämplig för keramiskt förseglade fordon 

 • Produktbeskrivning

  Vårt Ultra Sour är ett surt biltvättschampo som vi har specialdesignat för att förhindra irriterande vatten- och kalkfläckar vid tvätt och för att ta bort befintliga fläckar. *Det sura bilschampot neutraliserar (avmineraliserar) tvättvattnet och tar bort mineralföroreningar som kalkfläckar, för det mesta från fordonets yta. 

  Bilschampot kan användas på alla vanliga fordonsytor. Den är till och med idealisk för att tvätta keramiskt förseglade fordon. Även om schampot är ganska skonsamt mot ytor trots sitt låga pH-värde, måste materialkompatibiliteten alltid kontrolleras på ett oansenligt område före användning för att undvika oönskade effekter eller skador!

 • pH-värde 2,9
 • Behållarstorlekar: 750ml, 5 liter

 • Använd som handtvättschampo: 

  Tillsätt ca 50-80ml Ultra Sour till 10 liter vatten i tvätthinken. Handtvätt och skölj sedan noggrant. 

  Använd som ett surt intensivt rengöringsmedel:

  Tillsätt Ultra Sour utspädd 1:5 i en sprayflaska. Applicera direkt på området som ska behandlas och arbeta kort med en tvättvante. Skölj sedan noggrant.
  Bilschampot kan användas på alla vanliga fordonsytor. Den är lämplig för att tvätta keramiskt förseglade fordon (materialkompatibiliteten måste kontrolleras på en oansenlig plats före användning!) 

  DRICKS:

  Vid behov kan ytan sedan ytbehandlas med vår Ultra Shine Quick Detailer för att skapa lackskydd, lackjämnhet, glans och stark vattenavvisande förmåga.

   

  Använd aldrig produkten på heta ytor eller i direkt solljus!

  Skaka flaskan kort före varje användning.


  gefahr-symbol

  GHS05 Signalord: Fara
  Farliga komponenter för märkning: Isotridecanol, ethoxylated (8-14EO) Fosforsyra Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring H315 Orsakar hudirritation H318 Orsakar allvarliga ögonskador Säkerhetsinformation: P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd P273 Undvik utsläpp till miljön. P305+P351+P388 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter, ta bort kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P332+P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkarhjälp.
  Säkerhetsdatablad finns på begäran.